INNOVATIONSCHECKAR

Ta din företagsidé till nästa nivå

Små- och medelstora företag kan genom innovationscheckarna få tillgång till finansiellt stöd i syfte att ta in extern kompetens inom tre huvudområden: immateriella tillgångar, affärsutveckling och infrastruktur.

Oavsett om du behöver stöd för att skydda och hantera immateriella tillgångar, tillgång till test- och labbmiljöer eller expertis inom affärsutveckling, kan dessa checkar vara det ekonomiska stöd du behöver för att ta nästa steg.

Checkarna finansieras av Vinnova i syfte att främja tillväxt och innovation inom näringslivet. Om du är intresserad av att dra nytta av innovationscheckarna och få stöd för din företagsidé, läs mer om processen och anmäl ditt intresse nedan. 

For English scroll down.

JOSEFIN LUNDBERG

JOSEFIN LUNDBERG

COO
+46 (0)76 800 45 42

Innovationscheckarna kan användas till

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (IP) IP-checken bekostar extern konsult och avser att utveckla en strategi som säkrar, hanterar och beräknar företagets immateriella tillgångar. Genom checken erhåller företaget kunskap om, och möjligheten att, hantera sina affärsstrategiskt viktiga immateriella tillgångar. Exempelvis produkter, processer, tjänster, affärshemligheter, varumärken, samarbeten, konkurrenter, samarbetspartners, eventuella intrång etc. Checken möjliggör för en genomgång av bland annat affärsstrategier, affärsplaner, identifierade marknadspositioner, ägarförhållanden, avtal och företagets immateriella tillgångar. IP-checken stöttar även att utreda ägandeskap i de fall företaget samarbetar eller har samarbetat med annan part.
AFFÄRSUTVECKLING Checken stöttar företag att avgöra potentialen i en affärsidé. Exempelvis genom att validera och undersöka kundefterfrågan, marknadsstorlek, affärsmodell eller andra kommersiella osäkerheter. Denna check kan även förmedlas för att utveckla en cirkulär affärsmodell eller finansiera affärsförnyelse genom tester av nya hållbara material i befintlig produkt som har lägre klimatpåverkan och därmed bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030. Affärsutvecklingschecken ska användas för att köpa in extern kunskap från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata aktörer.
INFRASTRUKTUR Checken ger möjlighet att utreda, finansiera eller testa teknik och uppskalning genom att finansiera nödvändig tillgång till labb, testbäddar, demoanläggningar, produktionsanläggningar, utrustning, strukturer och dylikt. Checken bekostar även konsultkostnader för att sätta upp och tillgängliggöra infrastrukturen. Ger företaget möjlighet att utveckla infrastruktur som är så pass kostsam, komplex, eller specialiserad att företagen inte har möjlighet att genomföra det på egen hand. Infrastrukturchecken går även att kombinera med IP-och/eller affärsutvecklingschecken så länge det avser samma innovationsprojekt.

Formella kriterier enligt Vinnova:

 • Bolaget är registrerat som aktiebolag eller ekonomisk förening i Sverige
 • Bolaget har max 250 anställda
 • Bolaget har varit verksamt minst ett år
 • Bolaget bidrar till en jämställd samhällsutveckling
 • Bolagets innovationsprojekt bidrar till att främja Agenda 2030
 • Bolagets årsomsättning överstiger inte 500 miljoner sek
 • Bolagets balansomslutning överstiger inte 430 miljoner sek
 • Bolaget anmäler sitt intresse för att ta del av en innovationscheck
 • Skellefteå Science City gör en första bedömning om bolaget uppfyller de formella kriterierna enligt Vinnova
 • Vi tar kontakt med er för vidare introduktion till det projekt ni önskar finansiera genom innovationscheckar. 
 • Vi utvärderar och avgör om bolaget uppfyller resterande krav för att tilldelas en innovationscheck
 • Vid ett positivt beslut får bolaget fylla i en projektplan för innovationschecksprojektet, en de-minimiblankett, samt registrera sig i Vinnovas portal och tillsammans med oss besluta vilken typ av extern kompetens som bäst lämpar sig för utförandet, varpå vi upphandlar den externa kompetensen
 • Inkomna anbud utvärderas varpå vi kallar till ett uppstartsmöte med bolag och vald leverantör
 • Avtal tecknas mellan Skellefteå Science City och leverantören
 • Projektet startas och avslutas inom avtalad tid
 • Vid projektets slut ska bolaget avrapportera till Skellefteå Science City samt besvara enkät från Vinnova. Utebliven enkät kan leda till återbetalningskrav.

*Skellefteå Science City lyder under Lagen om offentlig upphandling. Eventuella leverantörer har därmed inte möjlighet att delta eller vara aktiva i processen innan avtal är skrivet. 

 • Löpande ordinarie verksamhet
 • Kostnader som bedöms ingå i ordinarie arbete, exempelvis uppsökande verksamhet mot företag eller dialog med andra bolag
 • Projekt där störst fokus är på patent eller en freedom to operate (FTO)
 • Kostnader för att arbeta med en patentansökan, inklusive registrering av patent, avgifter för t.ex. varumärke, design eller liknande.
 • Företag som under de senaste tre åren tagit emot företagsstöd till en kostnad där bruttobeloppet överstiger 200 000 euro.
 • Företag som ingår i en koncern där koncernen tagit emot företagsstöd som överstiger 200 000 euro.

IN ENGLISH

On behalf of Vinnova, Skellefteå Science City provides financial support in the form of innovation grants. The finance is in intended to pay for external expertise within business development, infrastructure and intangible assets for small- and medium sized companies to enable the development of new ideas, strengthen their innovation capacity and increase their competitiveness.

 

To receive an innovation grant, the company must be registered as a limited company or economic association in Sweden and have less than 250 employees. To be eligible, your project should be about developing a service, process, business model or product. In addition, your project must contribute to the sustainability goals in Agenda 2030, for example through business renewal that contributes to a lower climate impact. Your company must also contribute to an equal societal development where women and men are represented in both the board and management. 

JOSEFIN LUNDBERG

JOSEFIN LUNDBERG

COO
+46 (0)76 800 45 42

The IP check pays for an external IP consultant and intends to develop an IP strategy to secure, manage and calculate the company's intellectual properties. Through the check, your company obtains knowledge and the opportunity to manage it's  important intellectual properties.

For example; products, processes, services, trade secrets, brands, collaborations, competitors, partners, possible infringements, etc. The check enables a review of  business strategies, business plans, identified market positions, ownership relationships, agreements and the company's intellectual properties. The IP check also supports investigating ownership in cases where the company cooperates or has cooperated with another party.

The check for Business development supports companies to determine the potential of a business idea, for example by validating and investigating customer demand, market size, business model or other commercial uncertainties. Can also be used to finance business renewal through tests of new sustainable materials in existing products. Gives access to external competence from research institutes, universities, colleges or private actors. 

The infrastructure check is intended to pay for the development of existing infrastructure that is so expensive, complex, or specialized that the companies are unable to do it on their own. This check support the opportunity to investigate, finance or test technology, for example through access to labs, testbeds, demo facilities, production facilities and to secure basic functions in the development of technology, products, equipment, etc. 

INNOVATIONSCHECKARNA FÖRMEDLAS VIA