Vindkraft i Norr

Vision
Nätverket Vindkraft i norr ska utgöra den naturliga samlingsplatsen för företag inom
vindkraftsindustrin i norra Sverige. Nätverket har den bredd och det djup som gör att
företagen vill vara med i det och ta del i dess erbjudanden. Det är det forum där företagen
samlas, utbyter erfarenheter och där affärsmöjligheter ska stå i fokus. Nätverket ska bereda
väg mot nya marknader, regionalt, nationellt och internationellt.
Ledord är affärsnytta, samverkan, innovation.

Syfte
Syftet med Vindkraft i norr är att:
- samla olika aktörer inom området vindkraft. Tjänsteföretag, producenter,
projektägare, underhållsföretag.
- öka attraktionskraften för de värden som regionen levererar inom området vindkraft.
- öka medvetenheten om varandra som företag.
- utveckla befintliga och nya samarbeten.

Mål
Mål är att det för deltagande företag ska:
- skapas synergier, nya samarbeten som leder till fler affärer.
- leda till ökad försäljning av produkter och tjänster.
- ökad konkurrenskraft.
- utvecklad affärsnytta för regionala företag.

YLVA BILLING

YLVA BILLING

Business Development Manager, Energy
+46 (0)76 146 50 01

PATRICK JONSSON

PATRICK JONSSON

Cluster Manager, Energy
+46 (0) 651 02 26