Anmäl ditt intresse och ta del av innovationscheckar

Vi förmedlar innovationscheckar - anmäl ditt intresse!

Under 2022 förmedlar Skellefteå Science City ett begränsat antal innovationscheckar i syfte att stärka innovationsförmågan, konkurrenskraften och skapa nya affärer hos små- och medelstora företag. Nu vänder vi oss till ännu fler etablerade bolag som vill utveckla sin verksamhet! 

Vi förmedlar innovationscheckar - anmäl ditt intresse!

Skellefteå Science City förmedlar ett begränsat antal innovationscheckar till små- och medelstora företag. Checkarna bekostar extern kompetens i syfte att möjliggöra utvecklandet av nya idéer, stärka innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos små- och medelstora företag. Nu vänder vi oss till ännu fler små- och medelstora etablerade bolag som vill utveckla sin verksamhet! 

Anmäl ditt intresse här för möjligheten att ta del av innovationscheckar!

 

Vem kan anmäla intresse?

  • Bolaget är etablerat och registrerat i Sverige
  • Bolaget har mellan 5 och 250 anställda
  • Bolaget har funnits i minst 5 år
  • Bolaget har försäljningsintäkter från externa parter, ej bidrag
  • Bolaget befinner sig i eller planerar att inleda ett innovationsarbete

Checkarna förmedlas inom tre olika områden:

  1. Affärsutveckling: Stöttar företag att avgöra potentialen i en affärsidé, exempelvis genom att validera och undersöka kundefterfrågan, marknadsstorlek, affärsmodell eller andra kommersiella osäkerheter. Denna check kan även förmedlas för att finansiera affärsförnyelse genom tester av nya hållbara material i befintlig produkt. Affärsutvecklingschecken ska användas för att köpa in extern kunskap från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata aktörer.
  2. Infrastruktur: Checken är avsedd att bekosta utvecklandet av befintlig infrastruktur som är så pass kostsam, komplex, eller specialiserad att företagen själv inte har möjlighet att stå för kostnaden. Checken ger företaget därmed möjlighet att utreda, finansiera eller testa teknik och uppskalning, exempelvis genom tillgång till labb, testbäddar, demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande som säkrar grundläggande funktioner vid utveckling av exempelvis teknik, produkter, utrustning, etc. Infrastrukturchecken bekostar även konsultkostnader för att sätta upp och tillgängliggöra infrastrukturen.
  3. Immateriella tillgångar (IP): IP-checken bekostar extern IP-konsult och avser att utveckla en IP-strategi för att säkra, hantera och beräkna företagets immateriella tillgångar.

Övrig information:

För att ett företag ska beviljas en check ska det vara ett registrerat aktiebolag eller en ekonomisk förening som befinner sig i en innovationsfas. Det kan handla om utvecklandet av en tjänst, process, affärsmodell eller produkt. Dessutom måste checkprojektet bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030, exempelvis genom affärsförnyelse som bidrar till lägre klimatpåverkan, samt att företaget ska bidra till en jämställd samhällsutveckling, bland annat genom att både kvinnor och män representeras i såväl styrelse som ledning. 

Checkarna är en nationell satsning som initierats av Vinnova och kan bekosta extern kompetens upp till 100 000 sek inom områdena affärsutveckling och immateriella tillgångar. Infrastrukturcheckarna kan bekosta extern kompetens upp till 400 000 sek. 

Mer information om innovationscheckarna finns att läsa hos SISP

Har du frågor eller vill du veta mer om vårt arbete med att förmedla innovationscheckar?
Välkommen att kontakta Josefin Lundberg

“Tänk globalt men agera lokalt”

19 April 2024

Efter några dagar på Amsterdam Drone Week blev slutsatsen att arbetet  med Skellefteå Droneport är en viktig kugge i utvecklingen av drönare och drönarrelaterade tjänster.

Braincade vaskar fram innovationer

17 April 2024

Vad kan vi göra med spillvärme? Det var frågeställningen vid ett event där kreativ brainstormning mixas med arkadspelande och som arrangerades genom projektet Bothnia Green Energy och Vasa universitet. Resultatet blev fyra innovativa idéer.

Kontorsmiljöer får nya namn

16 April 2024

Efter ett varumärkesarbete byter kontors- och innovationsmiljöerna på Campusområdet namn till Skellefteå Innovation Park och Skellefteå Game Park.